CSS3 Responsive Mega Menu

สอบถามโปรโมชั่น

 
 
Add ID อัตโมมัติ สำหรับ Mobile, Tablet, iPad

ระวังสินค้าและเวปไซด์เลียนแบบ
 

 

 

 
   
 

สยามดีลเลอร์มิได้เป็นเจ้าของคลิปนี้แต่อย่างใดเพียงแต่ต้องการให้ผู้ฟังได้ซาบซึ้งและร่วมแผ่เมตตาอัปมัญญา
(แผ่เมตตาไม่มีประมาณ) ซึ่งเป็นที่รู้จักในหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยคุณ imee ooi ผู้นำสวดเป็นภาษาบาลีและ
อาจารย์เพ็ญศรี อินทรทัต ผู้ให้เสียงแปลภาษาไทยและคุณนิพัทธ์ อวิหิงสานน์ ผู้เผยแผ่ทาง youtube ขออนุโมทนาบุญ
แด่ทั้งสามท่านรวมถึงผู้ที่ได้ฟังบทสวดนี้และครอบครัว จงมีความสุข เจริญทั้งทางธรรมและทางโลก สิ่งใดๆ ที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตอธิฐานซึ่งเป็นสัมมาทิฐิขอให้สิ่งเหล่านั้นจงประสบผลสำเร็จโดยฉับพลันและเกินความคาดหมายทุกประการเทอญ

   
  กรรม คือ "การกระทำ" ถ้าการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรม ถ้าการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรม ถ้าการกระทำทางใจเรียกว่ามโนกรรม ถ้าการกระทำดี เรียกว่า "บุญ" ดังคำบาลีว่า ปุญญะกัมมะ ถ้าการกระทำชั่วเรียกว่า "บาป" ดังคำบาลีว่า ปาปะกัมมะ

การที่สัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาแตกต่างกัน ก็เพราะผลกรรมที่ต่างคนต่างกระทำเอาไว้ทั้งกรรมดีกรรมชั่วในอดีตและในปัจจุบันส่งผลให้ในอนาคต พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "กรรมนั้นย่อมจำแนกสัตว์โลกทั้งหลายให้เป็นไปแตกต่างกันเรียกว่า "เป็นกฎแห่งกรรม" และทรงจำแนกสัตว์โลกไว้ 4 ประเภท
1. มามืด ไปมืด (เกิดมาชั่ว ทำชั่วต่อไป)
2. มามืด ไปสว่าง (เกิดมาชั่ว แต่ทำดี)
3. มาสว่าง ไปมืด (เกิดมาดี แต่ทำชั่ว)
4. มาสว่าง ไปสว่าง (เกิดมาดี ทำดีต่อไป)

การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยาก ให้พยายามทำกรรมดีต่อไปมีการทำบุญให้ทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ นี้คือเกิดมาสว่างจะต้องไปสว่างอย่างแน่นอน
   
 

“ มนุษย์อื่นทำลายเราก็ได้แต่เพียงชั่วขณะหนึ่ง แต่จิตที่ตั้งไว้ผิดจะทำลายเราข้ามภพข้ามชาติ ”

   
 

“ จิตที่ฝึกดีแล้ว นำความสุขมาให้ ”

   
 

“ ผู้มีศีล มีสมาธิ มีชีวิตอยู่วันเดียว ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี ของคนทุศีล ไร้สมาธิ ”

   
  “ รสแห่งธรรม ย่อมชนะรสทั้งปวง ”
   
   
  เวปไซด์ธรรมมะแนะนำ
   (คลิ๊กดูรูปขยายใหญ่ได้)     

พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย)
พระพุทธเมตตาซึ่งประทับอยู่ในพุทธคยา
พระพุทธเมตตาที่ชาวพุทธสมควรแก่การไปกราบนมัสการครั้งหนึ่งในชีวิต
แท่นวัชรอาสน์หรือบัลลังก์เพชรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

สารนาถเมืองพาราณสีที่ทรงแสดงปฐมเทศนาและประกาศ ศาสนาพุทธ(พระรัตนตรัย)ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก
กุสินาราสถานที่ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
"ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา"
ปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนครั้งสุดท้ายแก่สัตว์โลกคือ "ความไม่ประมาท" หมายถึงพวกเราทุกคนควรตั้งมั่นอยู่ในทาน ศีล สมาธิ อย่างต่อเนื่อง

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย ดินแดนพุทธภูมิในประเทศอินเดีย
อาคาร(ปฏิบัติธรรม) 100 ปีหลวงพ่อสรวงปริสุทฺโธ ณ วัดถ้ำขวัญเมือง
อาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี ณ วัดถ้ำขวัญเมือง อ.สวี จ.ชุมพร สร้างเสร็จและเปิดพิธีตรงกับวันวิสาขบูชา 8 พฤษภาคม 2552
พระภิกษุสงฆ์ที่เคร่งครัดพระธรรมวินัย ณ วัดถ้ำขวัญเมือง อ.สวี จ.ชุมพร 

  คำหลักค้นหาหน้านี้ :
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ, ตู้เติมเงินมือถือหยอดเหรียญ, เครื่องล้างอัดฉีดหยอดเหรียญ,ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ, กาแฟหยอดเหรียญ, เครื่องช่างน้ำหนักหยอดเหรียญ, ตู้เติมลม-เป่าลมหยอดเหรียญ, กล้องวงจรปิด